Hem Natur Textjobb Kultur Trycksaker Thalassa Publicerat

Att jaga säl med hjälp av språket

En gång hade sälen 150 namn

et sägs ofta att vissa språk skulle vara ordrikare än andra. Ett exempel är nordsamiskan med 80 olika ord för snö och snöförhållanden – ännu fler om man räknar in rimfrost och skare. Det är en rikedom som i jämförelse med svenskan ter sig rent slösaktig.

Det är emellertid tveksamt om man på detta sätt kan jämföra ett språk med ett annat. I allmänhet tillägnar vi oss som medlemmar av en viss social grupp just de ord som krävs för att vi ska kunna se vår verklighet i önskad upplösning och beskriva den med önskad skärpa. När de gamla orden inte räcker till bildas eller lånas nya. Följaktligen kan svenskan på vissa områden vara väl så ordrik som nordsamiskan.

Ett belysande exempel på detta är den doktorsavhandling som Ann-Catrine Edlund nyligen lade fram vid Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk vid Umeå universitet. Titeln är Sälen och jägaren: de bottniska jägarnas begreppssystem för säl ur ett kognitivt perspektiv. I avhandlingen diskuteras inte mindre än 150 svenska ord för säl, insamlade under 1900-talet i kustområdena i Norr- och Västerbotten samt i det svensktalande Österbotten. Ingen enskild säljägare kände till alla dessa ord; det fanns betydande regionala och individuella variationer. Inte desto mindre förfogade varje säljägare över ett rikt förråd av benämningar på sälar, benämningar som avspeglade jägarens förhållande till sitt villebråd.

Sälen var nämligen en viktig resurs för kustbefolkningen runt Bottenviken ända fram till början av 1900-talet. Kött, blod och inälvor användes i kosthållet. Sälskinnet var varmt och vattentåligt och lämpligt till mössor, vantar och skor. Späcket fungerade som lädersmorning men bereddes också till tranolja för impregnering av båtar och trävirke samt för användning som lampbränsle. Eftersom sälen ansågs göra skada på fisket utgick dessutom skottpengar. Därför drog varje vårvinter grupper av fångstmän ut i drivisen på jaktfärder, s.k. fälresor eller fälor, som varade i flera månader. De sista fälorna utgick 1965 från Österbotten.

De arter som jagades var gråsäl och vikare. Eftersom gråsälarna var förhållandevis oskygga kunde de ganska enkelt klubbas ihjäl, vilket krävde muskelstyrka och en del mod men inte särskilt många ord. Vikarjakten tarvade desto större kunskaper och därmed också en mycket rikare vokabulär. Av Ann-Catrine Edlunds avhandling framgår att orden bar på stora mängder information, att de var en del av det kunskapskapital som den erfarne jägaren bar med sig.

Jägarna kände sälarnas vanor utan och innan. De visste att vikaren under den mörkaste delen av året lever i ett bo, en vista, som grävts ut i ett naturligt hålrum i de undre islagren med utgång endast ned i vattnet. Honan föder där sin unge, kuten. Dessa vistsälar eller vistare var oåtkomliga för jägaren. Först när solen började värma kravlade vistsälarna ut på isen, men de kunde fortfarande vara svåra att få korn på. De gamla vikarna, de s.k. långvikarna eller slättliggarna, ansågs vara särskilt listiga och uppmärksamma. De hade för vana att lägga sig mitt uppe på en kal isslätt där de kunde speja av ett stort område. När jägaren skulle närma sig dem måste han vara noga med att få vinden emot sig men solen i ryggen. Redan 500 meter från sälen måste han lägga sig ned och kräka, dvs. krypa, fram mot den i skydd av en tygskärm uppspänd längst fram på en mycket lång skida, en skredstång. Närmare än 150 meter kom man inte, så det var endast goda skyttar som kunde döda långvikare. Ofta gjorde de skickligaste jägarna heller inget annat – jakt på långvikare gav högst status, vilket kunde vara väl så viktigt som ekonomisk vinning.

Yngre vikare, stegsälar, var inte lika värdiga motståndare. De utmärkte sig genom ett livligt rörelsemönster och bristande uppmärksamhet och betraktades som lite dumma. Stegsälarna höll ofta till på sönderbruten, rörlig is där det fanns gott om naturliga skydd för den jägare som kräkte fram mot bytet. Dessutom var det en miljö där sjudande vatten, skrapplande issörja och slående isflak dolde ljudet av den hasande jägaren. Det gick lätt att komma så nära att skjutskickligheten inte sattes på alltför hårda prov, varför stegsälarna med varm hand överläts åt nybörjare.

En särskilt liten och fet stegsäl kunde i Västerbotten kallas för nadd eller knabbsäl, i Österbotten för stegboll eller stegplugg.

Många andra benämningar utgick främst från den ismiljö där sälen befann sig. En stegsäl som uppehöll sig i sönderbruten och ”slarvig” is kallades i Norrbotten för slarvsäl eller muding – den senare benämningen har troligen att göra med ordet modd i betydelsen issörja. Vaksäl var en vikare som höll till i vaken mellan den fasta landisen och den rörliga havsisen. Holverbuss kallades i Österbotten en vikare som uppehöll sig i ett holver, dvs. is som tornats upp kring uppstickande stenar. Kontsäl användes i Norrbotten för en vikare som låg uppe på små isknölar, s.k. kontis.

Sälar kan inte könsbestämmas på långt håll, och de flesta orden var därför könsneutrala. De könsskiljande orden var å andra sidan ofta desamma för både gråsäl och vikare. Sälhanen kallades för alg eller stimmare oavsett art. Luktalg var en vikarhane som luktade och smakade så förskräckligt att varken kött eller blod kunde tas till vara; den var otrevlig att hantera och hade inget värde utöver skottpengen. Morsa användes om honsälen på svenska sidan, medan österbottningarna talade om säla. Kutmorsan var en honsäl som fött en kut; den jägare som skjutit en sådan hade alltså chansen att få en sälunge på köpet. En gallmorsa var en honsäl som inte fött någon kut och som därför behöll sin späckmängd våren igenom. Gallmorsans kött och blod var särskilt eftertraktade i jägarnas kosthåll.

Lustigt nog är morsa som beteckning på sälhona ursprungligen inget svenskt ord, vilket Ann-Catrine Edlund tidigare diskuterat i en uppsats i boken Tabu, verklighet och språk. I stället verkar det ha lånats in från samiskan som ett noaord, alltså ett ord som man tar till när man inte vill eller vågar benämna något vid dess rätta namn. Detsamma gäller alg och möjligen även rok, som i Norr- och Österbotten använts för yngre gråsälar.

Bortsett från de könsskiljande orden utgick säljägarnas terminologi således inte i första hand från sälarnas inneboende egenskaper: en och samma säl kunde benämnas olika beroende på livsfas och miljö. Benämningen förmedlade information om vilket utbyte just den sälen kunde ge i form av kött och späck, om vilken jaktteknik som var aktuell och till och med om vilken kategori av jägare som borde nedlägga bytet. Säljägarna hade under århundradenas lopp utvecklat hela den terminologi som krävdes för en effektiv kommunikation.

Kanske sitter gamla säljägare ännu och berättar för barnbarnen om sina fälresor, kanske kommer också ett och annat av de 150 sälorden över deras läppar, men för barnbarnen är det bara tomma bokstavskombinationer. Även om säljakten återupptas kommer de gamla orden att förbli tomma, eftersom formerna för jakten kommer att bli så fullständigt annorlunda. Ingen modern människa vill ge sig ut på månadslånga jaktturer i drivisen. Ingen kommer att behöva förmedla den kunskap som ligger invävd i ord som kontsäl, gallmorsa och stimmare. Säljägarnas rika vokabulär är hädanefter en angelägenhet blott för språkvetare.

 

GUDRUN NORSTEDT

Västerbottens-Kuriren 7 november 2000

 

Sidan uppdaterades 2007-10-12

© Skogsfrun. Gudrun Norstedt, Byvägen 12, S-913 42 OBBOLA. 090-13 94 98. Aktuell mejladress: gn[snabel-a]skogsfrun[punkt]se