Hem Natur Textjobb Kultur Trycksaker Thalassa Publicerat

Gudrun Norstedt
Skogsfrun Natur & kultur

Verksamhet

Naturinventering

Jag har en magisterexamen i biologi och kemi, med inriktning mot skogsbiologi. Redan under studietiden anlitades jag för inventering av hotade arter och så har det fortsatt. Mest kan jag om norrländska barrskogar och deras naturvärden, men jag är en allmänbildad biolog med erfarenhet av inventering av nästan alla svenska naturtyper. Jag är expert på tickor och har god kännedom om fåglar, kärlväxter samt många lavar och marksvampar. När jag själv får lägga upp en inventering ingår alltid en kulturhistorisk analys med hjälp av historiska kartor. På så sätt kan jag i förväg lokalisera en del områden med höga naturvärden, antingen för att de har varit orörda länge eller för att de har brukats på ett visst sätt.

 

GIS

Jag har studerat GIS och spatiell statistik på universitetsnivå och har arbetat mycket med olika sorters GIS-analyser. Den programvara jag kan bäst är ArcView 3.x, men jag har även prövat på ArcGIS och QGIS.

 

Artbestämning

Jag är specialist på tickor och har goda kunskaper om vissa epifytiska lavar (Collema, Ramalina, Evernia, Usnea longissima). Anlita mig gärna för artbestämning! Bland de kunder som årligen skickar mig kollekter märks flera länsstyrelser och Sveaskog.

 

Inventerings- och artuppdrag

 • Återinventering av långskäggslav i Nätra fjällskog (2015).
 • Inventering av liten aspgelélav och hårig skrovellav på gamla lokaler, för Länsstyrelsen Västerbotten (2014).
 • Naturvärdesinventering i planerad vindkraftpark (Sandselehöjderna) som underkonsult åt Pelagia AB, för Vattenfall (2014).
 • Tarv: en översiktlig inventering av naturvärden. Ideellt arbete inför planerade avverkningar (2013).
 • Naturvärdesinventering inför utvidgning av sandmagasin vid Aitik som underkonsult åt Enetjärn Natur AB, för Boliden Mineral AB (2012).
 • Naturvärdesinventering i Köpmanholmens gamla industriområde som underkonsult åt Pelagia AB, för Örnsköldsviks kommun (2012).
 • Naturvärdesinventering i planerad vindkraftpark (Gabrielsberget Väst) som underkonsult åt Enetjärn Natur AB, för Svevind (2011).
 • Naturvärdesinventering i planerad vindkraftpark (Kamsåsen) som underkonsult åt Enetjärn Natur AB, för Triventus (2011).
 • Naturvärdesinventering i planerad vindkraftpark (Stenberg) som underkonsult åt Enetjärn Natur AB, för Kraftö Vind (2011).
 • Skötselplan för Örefjärdens naturreservat i samarbete med Enetjärn Natur AB, för Länsstyrelsen Västerbotten (2009–2010).
 • Lektorsundervisning om vedlevande svampar på universitetskursen ”Svampkunskap IV – vedsvampar”, för Umeå universitet (2007).
 • Inventering av rödlistade arter i skyddade områden i Jokkmokk, för Fastighetsverket (2007).
 • Biologisk expert vid FSC-revision av Fastighetsverkets skogsbruk, tillsammans med Svensk Skogscertifiering AB (2001–2006).
 • Övnings- och miljöanpassad skötselplan för Älvdalens skjutfält, innebärande fältinventering, analys, rapportskrivning, kartproduktion och ArcView-projekt, som underkonsult till FORAN Sverige AB, för Fortifikationsverket (2004–2006).
 • Lektorsundervisning om vedlevande svampar på C-kursen ”Biologisk mångfald”, för Umeå universitet (2006).
 • Översiktlig naturvärdesinventering av Nydalaområdet (skogsmark, vattenvegetation och biologiska kulturvärden), för Umeå kommun (2006).
 • Översiktlig naturvärdesinventering av skog längs blivande Haparandabanan som underkonsult åt Enetjärn Natur AB, för  Banverket (2005).
 • Övnings- och miljöanpassad skötselplan, Villingsbergs skjutfält, innebärande analys, rapportskrivning och ArcView-projekt, som underkonsult till FORAN Sverige AB, för Fortifikationsverket (2004).
 • Övnings- och miljöanpassad skötselplan, Grytans skjutfält, innebärande florainventering, analys, rapportskrivning, kartproduktion och ArcView-projekt, som underkonsult till FORAN Sverige AB, för Fortifikationsverket (2002–2004).
 • Fältkontroll av naturvårdshänsyn i gröna planer, för Skogforsk (2002).
 • Fältinventering av vedsvampar för ett forskningsprojekt under ledning av fil.dr. Bengt-Gunnar Jonsson, Umeå universitet (2001).
 • Nyckelbiotopsinventering för Skogsvårdsstyrelsen i Sollefteå (2001).
 • Inventering av långskäggslav vid Flinktorpet för Länsstyrelsen Västerbotten (2001).
 • Nationell kontrolltaxering av nyckelbiotoper inom AC län, för Skogsstyrelsen (2000).
 • Nyckelbiotopsinventering på statens skogar i Jokkmokks kommun, för Länsstyrelsen Norrbotten (1999).
 • Nyckelbiotopsinventering för SCA Skog (Sollefteå förvaltning) (1997).
 • Nationell kontrolltaxering av nyckelbiotoper inom AC och BD län, för Skogsstyrelsen (1994).
 • Naturvärdesinventering av skogsobjekt, för Örnsköldsviks kommun (1993).
 • Fältinventering av vedsvampar i Granlandet, BD län, samt artbestämning, för professor Lars Ericson, Umeå universitet (1993, 1994).
 • Naturvärdesbedömning av skogsobjekt över hela Sverige, för MoDo Skog (numera Holmen) (1992).
 • Inventering av långskäggslav i Nätra fjällskog, för Länsstyrelsen Västernorrland (1991).
 • Inventering av flodpärlmussla m.m., för Örnsköldsviks kommun (1990).
Gudrun Norstedt på inventeringsuppdrag i Tjeggelvas.

På uppdrag i Tjeggelvas.
Foto: Weronika Axelsson Linkowski.

 

 Vissa inventeringar görs bäst vintertid. Foto: Louise Vedin.

Vissa inventeringar utförs bäst vintertid.
Foto: Louise Vedin.

På fältinventering i Tjeggelvas. Klicka här för att få veta mer om Skogsfrun som naturinventerare.

Naturinventering & artbestämning

 

Skriftställaren i arbete. Klicka här för att få veta mer om Skogsfruns arbete med text.

Översättning & textarbete

 

Tall med barktäkt i Rasteselet. Klicka här för att få veta mer om Skogsfruns kulturhistoriska utredningar.

Kulturhistoria

 

Trycksaker

 

Boken om en landskapsgräns. Klicka här för att få veta mer om Skogsfruns trycksaksproduktion och Thalassa förlag.

Thalassa förlag

Sidan uppdaterades 2016-03-30

© Skogsfrun. Gudrun Norstedt, Byvägen 12, S-913 42 OBBOLA. 090-13 94 98. Aktuell mejladress: gn[snabel-a]skogsfrun[punkt]se